iBegins
 

Tags: filter danh mục category

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây filter danh mục category
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin WordPress
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin WordPress
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin Wordpress, bạn gắn code functions vào functions.php của theme wordpress. Khi cho code này vào nó sẽ hiện toàn bộ cho tất cả post type. Dưới đây là code: [php]<span...
Wordpress