iBegins
 

Tags: convert the first letter to uppercase

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây convert the first letter to uppercase
Code chuyển chữ in hoa sang chữ thường PHP
Code chuyển chữ in hoa sang chữ thường PHP
convert the string to lowercase, calculate the string length, get the first letter of the string, convert the first letter to uppercase, get the rest of the string, return the string converted to sentence case. Chuyển toàn bộ chữ in hoa thành chữ thường và viết hoa chữ cái...
Share Code