iBegins
 

Tags: code nhận biết hệ điều hành

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code nhận biết hệ điều hành
Code check nhận diện hệ điều hành trình duyệt di động PHP
Code check nhận diện hệ điều hành trình duyệt di động PHP
[php] //Detect special conditions devices $iPod = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPod"); $iPhone = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone"); $iPad = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad"); $Android =...
Share Code