iBegins
 

Tags: code menu wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code menu wordpress
Code functions thêm class vào sub-menu WordPress
Code functions thêm class vào sub-menu WordPress
Việc thay đổi và thêm class cho sub-menu của wordpress dần trở lên phổ biến, sau đây mình chia sẻ một [php]function change_submenu_class($menu) { $menu = preg_replace('/ class="sub-menu"/','/ class="dl-submenu" /',$menu); return $menu; } ...
Wordpress
Code thêm class vào thẻ a menu WordPress
Code thêm class vào thẻ a menu WordPress
[php]add_filter( 'nav_menu_link_attributes', function($atts) { $atts['class'] = "nav-link"; return $atts; }, 100, 1 );[/php] Các bạn gán code sau vào functions.php Thay class = nav-link bằng class bạn muốn hiển thị. Chúc các bạn thành công
Wordpress