iBegins
 

Tags: code hệ điều hành di động

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code hệ điều hành di động
Code check nhận diện hệ điều hành trình duyệt di động PHP
Code check nhận diện hệ điều hành trình duyệt di động PHP
[php] //Detect special conditions devices $iPod = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPod"); $iPhone = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone"); $iPad = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad"); $Android =...
Share Code