iBegins
 

Tags: click auto play button js

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây click auto play button js
Share code auto click play slide
Share code auto click play slide
[php]</pre> $(document).ready(function(){ //bắt đầu từ 3 giây setTimeout(function(){ $('.control').click(); },3000); //tự động click button 3 giây một lần var slider = setInterval(function(){ $('.control').click(); },3000); }); <pre>[/php] Bạn...
Share Code