iBegins
 

Tags: bài cùng chuyên mục

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây bài cùng chuyên mục
Code hiển thị bài viết cùng chuyên mục WordPress
Code hiển thị bài viết cùng chuyên mục WordPress
[php]<?php /* * Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 category * Code by ibegins.net */ $cate = get_the_category(get_the_ID()); if ($cate){ $cate_id = array(); foreach( $cate as $individual_category ) $cate_id[] = $individual_category->term_id; $args =...
Wordpress