iBegins
 

Share code nút hotline giống cococ
Share code nút hotline giống cococ
[php]</pre> <a href="link liên kết" class="fancybox"> <div class="coccoc-alo-phone coccoc-alo-green coccoc-alo-show" id="coccoc-alo-phoneIcon" style="right:5%; top: 10%;"><div...
Share Code
Sửa đường dẫn logo admin functions wordpress
Sửa đường dẫn logo admin functions wordpress
[php] function wpc_url_login(){ return '/'; } add_filter('login_headerurl', 'wpc_url_login');[/php] Bạn gắn code sau trên vào functions.php code sẽ đổi về trang chủ. Chúc bạn thành công nhé.
Wordpress
Cách gắn code xóa logo nhỏ thanh navbar admin wordpress
Cách gắn code xóa logo nhỏ thanh navbar admin wordpress
Bạn chỉ cần theme đoạn sau là logo ở trên thanh menu wordpress tự biến mất. [php] function remove_wp_admin_bar_logo() { global $wp_admin_bar; $wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo'); } add_action('wp_before_admin_bar_render',...
Wordpress