iBegins
 

Share code nút hiển thị số điện thoại hotline đẹp
Share code nút hiển thị số điện thoại hotline đẹp
Hướng dẫn gắn code hotline chuyên nghiệp, đẹp chèn vào website. Để chèn code hotline bạn sử dụng một đoạn mã nguồn. Mã nguồn tạo nút gọi điện rung lắc chạy dọc màn hình bằng code hotline dưới đây. Tham khảo thêm một hotline khác...
Share Code
Share code thay liên kết logo wp-admin WordPress
Share code thay liên kết logo wp-admin WordPress
[php]function my_login_logo_url() { return home_url(); return "/"; } add_filter( 'login_headerurl', 'my_login_logo_url' ); [/php] Bạn chỉ việc gắn code sau vào functions.php Load lại và xem kết quả thôi.de
Wordpress